Privacy Statement van Hans Teeuwen World

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HANS TEEUWEN WORLD

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Hans Teeuwen World B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Wouwermanstraat 3-1, 1071 LT te Amsterdam. Hans Teeuwen World B.V., (hierna: ‘Hans Teeuwen World’) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34236995. 

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het HANS TEEUWEN WORLD platform dat door Hans Teeuwen World is ontwikkeld en in samenwerking met haar Partners wordt geëxploiteerd. Gebruiker van het platform kan deze Voorwaarden downloaden via de website hansteeuwenworld.nl zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden. 

3. Door gebruik te maken van het platform, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement en cookiestatement op hansteeuwenworld.nl evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het platform te waarborgen. 

Artikel 2 Definities

1. Platform: het online platform, genaamd HANS TEEUWEN WORLD biedt gebruikers van het online videoplatform de mogelijkheid om content te bekijken op verschillende devices, zoals een smart TV, een smartphone, een tablet, desktop en laptop.

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van het platform gebruik maakt. 

3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde Hans Teeuwen World dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.

5. Hans Teeuwen World.: Hans Teeuwen World B.V.

6. Partners: de partners van Hans Teeuwen World die in samenwerking met Hans Teeuwen World het Hans Teeuwen World Platform hebben ontwikkeld.

7. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van het platform, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

8. Inhoud: alle via het platform toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

9. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden HANS TEEUWEN WORLD

Artikel 3 Gebruiksrecht Platform

1. Hans Teeuwen World verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Teeuwen World vereist. Het platform kan per account op maximaal één (1) device tegelijkertijd gebruikt worden.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan het platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Teeuwen World. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

3. Hans Teeuwen World heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het platform aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft Hans Teeuwen World het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het platform te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het platform, en/of toegang tot het platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.

4. Hans Teeuwen World spant zich naar beste vermogen in om het platform ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 4 Aanmelding en registratie

1. Om het platform te kunnen gebruiken dient gebruiker zich te registreren. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van het platform.

2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van het platform, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Tarieven

1. Hans Teeuwen World brengt voor het gebruik van het platform geen kosten in rekening.

2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van het platform.

3. Voor €4,99 heeft de gebruiker het recht om de aangekochte inhoud op het platform te bekijken vanaf het moment van registratie gedurende de gehele periode dat het platform live staat. Hans Teeuwen World garandeert dat het platform minimaal tot 23-04-2024 live staat.

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen

1. Het platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het platform dient Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker ervoor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3. Gebruiker staat er jegens Hans Teeuwen World voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Hans Teeuwen World en/of Partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Hans Teeuwen World, de Partners en/of derden worden geschaad.

4. Hans Teeuwen World is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het platform dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het platform en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy en cookies

1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Hans Teeuwen World zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop Hans Teeuwen World omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het Privacy Statement en het cookie statement.

2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een app installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de app toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan Hans Teeuwen World, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en Hans Teeuwen World. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1. Het platform en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Hans Teeuwen World of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Teeuwen World is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van het platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Hans Teeuwen World garandeert niet dat het platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. Hans Teeuwen World behoudt zich het recht voor het platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het platform kan Hans Teeuwen World niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. Hans Teeuwen World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in het platform of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het platform of op andere wijze

4. Hans Teeuwen World is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker.

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Hans Teeuwen World gelden eveneens voor alle door Hans Teeuwen World ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 10 Beëindiging van het gebruik

1. De gebruiker kan het gebruik van het platform Hans Teeuwen World ieder gewenst moment beëindigen door het gebruikersaccount niet langer te gebruiken, danwel Hans Teeuwen World te verzoeken het gebruikersaccount te verwijderen.

2. Hans Teeuwen World is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het platform, zonder opgave van redenen.

3. Hans Teeuwen World is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van het platform en/of de tarieven in verband met het platform te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van het platform).

Artikel 11 Gebruik apparatuur en software van derden

Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van Hans Teeuwen World, is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van het platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van het platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Hans Teeuwen World is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op16 april 2023. © Hans Teeuwen World B.V. 2023

~/Downloads ➜ ~/Downloads ➜ pandoc -f markdown -t html privacy.md -o ~/Downloads ➜ ~/Downloads ➜ pandoc -f docx -t markdown PRIVACY\ STATEMENT\ -HTW.docx -o privacy.md ~/Downloads ➜ pandoc -f markdown -t html privacy.md -o privaty.html ~/Downloads ➜ cat privaty.html


PRIVACY STATEMENT

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van het Hans Teeuwen World platform.

Hans Teeuwen World hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen. 

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:

U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website hansteeuwen.world;
U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met het platform Hans Teeuwen World;
U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website hansteeuwen.world.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit op Hans Teeuwen World, dan kan Hans Teeuwen World de navolgende gegevens verwerken:

Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer (indien van toepassing);
Uw voor- en achternaam;
Uw (vestigings)adres;
Uw telefoonnummer;
Uw e-mailadres;
Uw bankgegevens (indien van toepassing).

Naast uw persoonlijke gegevens, kan Hans Teeuwen World tevens bezoekersgedrag inzien. Hans Teeuwen World registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. Hans Teeuwen World slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform. 

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt Hans Teeuwen World gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. 

Webpagina’s van derden

Het platform Hans Teeuwen World kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Hans Teeuwen World niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Hans Teeuwen World bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij Hans Teeuwen World opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd. 

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Hans Teeuwen World is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan: Bedrijfsnaam: Hans Teeuwen World B.V. Gevestigd te: 1071 LT Amsterdam aan de Wouwermanstraat 3-1 (bezoek- en postadres) KVK-nummer: 34236995

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Hans Teeuwen World, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. 

Hans Teeuwen World werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer Hans Teeuwen World wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen. 

Hans Teeuwen World zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven. 

Beveiliging persoonsgegevens

Hans Teeuwen World treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking. 

Hans Teeuwen World verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u Hans Teeuwen World toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en toestuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief). 

Uw rechten

Hans Teeuwen World informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met Hans Teeuwen World deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, stuur een e-mail naar [email protected].

Dataportabiliteit

Indien Hans Teeuwen World uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Hans Teeuwen World kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt. 

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. 

Verwijdering

Op elk moment kunt u Hans Teeuwen World verzoeken om uw – aan Hans Teeuwen World verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Hans Teeuwen World zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

Hans Teeuwen World is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. Hans Teeuwen World zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op Hans Teeuwen World rust.
U heeft een lopende overeenkomst met Hans Teeuwen World.
U heeft één of meerdere facturen van Hans Teeuwen World nog niet voldaan;
U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar

Gerechtvaardigd belang
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal Hans Teeuwen World uw gegevens niet langer verwerken, tenzij Hans Teeuwen World een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen aan [email protected], waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen. 

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u Hans Teeuwen World verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Hans Teeuwen World beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van Hans Teeuwen World bij de verwerking van uw gegevens.
Hans Teeuwen World heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat Hans Teeuwen World uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken. 

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.hansteeuwen.world.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via [email protected].

Klachten

Indien u van mening bent dat Hans Teeuwen World uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.